Tämä on UniHow

UniHow on digitaalinen reflektointi- ja palautejärjestelmä. UniHow-tuotteilla suoritetaan oppimiseen liittyviä kyselyitä opiskelijaryhmille tai opettajille. Näin ryhmistä saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää opetuksen kehittämiseen. Vastausten perusteella UniHow tuottaa vastapalautteen, jossa vastaajaa rohkaistaan ja neuvotaan kehittämään opiskeluaan tai opetustaan.

UniHow perustuu kotimaiseen ja kansainväliseen yliopistopedagogiseen teoriaan ja tutkimukseen. Palvelua kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti empiiristä aineistoa hyödyntäen.

 

 

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

UniHow’n käyttöpalvelut ja kehitys ovat siirtyneet Funidatalle

Helsingin yliopisto ja Funidata ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä UniHow-järjestelmän parissa. Vuoden 2021 aikana UniHow’n käyttöpalvelut ja kehitys siirtyivät Funidatalle.

Lue lisää

Animaatio 1

Näin UniHow toimii

1. Lähetä kysely

UniHow’n kautta lähetetään kysely vastattavaksi esimerkiksi opiskelijaryhmälle tai kurssille osallistuville opiskelijoille.
UniHow-järjestelmän tuotteissa käytetyt tutkimusinstrumentit ovat pääasiassa Likert-vastausasteikollisia kyselylomakkeita: kysymyksiin vastataan symmetrisellä, viisiportaisella asteikolla, jossa toisessa ääripäässä on vastaus ”täysin eri mieltä” ja toisessa ”täysin samaa mieltä”. Mukana saattaa olla myös muita, erilaisia yksittäisiä kysymyksiä ja väittämiä. Kysymyksien ja väittämien muodostaminen, vastausten tulkinta sekä vastaajalle järjestelmän kautta tuotettava palaute pohjautuvat opiskelua ja opetusta kuvaaviin teoreettisiin ulottuvuuksiin, jotka perustuvat yliopistopedagogiseen tutkimukseen.

2. UniHow tuottaa valmiin datan

UniHow-tuotteet analysoivat kyselyillä kerätyn datan automaattisesti ja muodostavat niistä helposti luettavia, koko kyselyyn osallistunutta ryhmää koskevia raportteja. Näitä aineistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä. UniHow on kytkettävissä opintohallinnon järjestelmiin, jolloin raportteihin voidaan sisällyttää myös muita opintomenestystä kuvaavia indikaattoreita. Kaikki data voidaan ohjata edelleen muihin tilasto-ohjelmistoihin tutkimuksen tekoa varten.

3. UniHow toimittaa palautteet

UniHow lähettää vastaajalle automatisoidun vastapalautteen. Palaute on oppimisen asiantuntijoiden kirjoittama ja perustuu yliopistopedagogiikan tutkimukseen. Palautteessa keskitytään esimerkiksi vastaajan opiskeluun tai opetusprosessiin liittyviin haasteisiin, ja annetaan neuvoja näiden prosessien tarkasteluun.

UniHow-tuoteperhe sisältää neljä palautetyökalua

HowULearn

HowULearn-työkalu on UniHow-tuoteperheen päätuote, jonka toimintamekanismiin muut tuoteperheen tuotteet perustuvat.

HowULearn-kyselyn väittämät liittyvät muun muassa opiskelijan sitoutuneisuuteen, hyvinvointiin, opiskelukokemuksiin ja mielipiteisiin oppimisympäristöstä. HowULearn-kyselyssä pyritään selvittämään opintokokonaisuuteen liittyviä opiskelijan kokemuksia eikä keskitytä tiettyihin kursseihin tai opintosarjoihin. Kysymykset ja väittämät mittaavat esimerkiksi opintojen etenemistä ja opintomenestyksen kannalta tärkeitä ulottuvuuksia, kuten suunnitelmallisuutta.

HowULearn-työkalulla saadut tulokset Helsingin yliopistosta vuodesta 2013 alkaen ovat rohkaisevia. HowULearn on tuottanut tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja heidän kokemuksistaan opettamisen laadusta ja näyttää siltä, että sekä opiskelijoiden että opettajien työprosessit ovat parantuneet HowULearnin käyttöönoton jälkeen.

Helsingin yliopistossa HowULearn-kysely toteutetaan samoille vastaajille neljästi. HowULearn-työkalun kyselyt suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille heidän opintojensa alussa ja toistetaan opintojen myöhemmissä vaiheissa.

HowUStudy

HowUStudy-työkalua voidaan käyttää palautteen antamiseen yksittäisestä kurssista tai opintokokonaisuudesta perinteisen kurssipalautelomakkeen sijaan. HowUStudy-kyselyt ovat luonteeltaan pelkistetympiä kuin HowULearn-kyselyt ja sisältävät enintään 10 väittämää. Haastaville tai koulutusohjelman kannalta erityisen tärkeille kursseille on tarjolla myös pidempiä kyselyitä.

HowUStudy-kyselyiden taustalla ovat HowULearnista saatu aineisto sekä yliopistopedagogiikan tutkimus ja teoria. Myös muita olemassa olevia aineistoja, esimerkiksi opintotilastoja, opintoanalyyseja ja opintotuloksia voidaan hyödyntää HowUStudy-kyselyissä.

Palautteesta digitaaliseen tuutorointiin – UniHow on interaktiivinen palautetyökalu

HowUTeach

HowUTeach-työkalu on kehitetty korkeakouluopettajien itsearvioinnin välineeksi. HowUTeach-kyselyn väittämien aihealueet liittyvät esimerkiksi opetusmetodeihin, opetuksen tavoitteisiin ja työuupumukseen. Kuten muutkin UniHow-tuoteperheen tuotteet, myös HowUTeach tuottaa vastausten perusteella palautteen ja kyselyistä saatuja aineistoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa.

HowULearnPhD

HowULearnPhD-työkalu on suunnattu jatko-opintojaan tai väitöskirjojaan tekeville opiskelijoille. Kyselyt käsittelevät esimerkiksi tutkimustyöhön liittyviä prosesseja, aineiston keräämiseen liittyviä haasteita ja opiskeluväsymystä. HowULearnPhD toimii samalla mekanismilla kuin muutkin UniHow-tuoteperheen tuotteet.

UniHow’n kehittäminen on alkanut tiedekunnista ja laitoksilta

UniHow’n tausta

UniHow on Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen HYPE:n projekti, joka alkoi vuonna 2005 Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan yksikössä. Ensimmäinen opiskelun ja opetuksen kehittämistyökalu oli HowULearn, ja kaikki muut UniHow-työkalut perustuvat yhä HowULearnin toimintamekanismiin. Järjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2009 ja HowULearn pilotoitiin vuonna 2013. Pian pilotoinnin jälkeen tehtiin HYPE:ssä päätös tuoteperheenlaajentamisesta ja tuotteen uudelleen nimeämisestä UniHow’ksi.

Yhteystiedot

Myynti ja markkinointi:
Funidata Oy
asiakaspalvelu(at)funidata.fi
Puh. 020 751 4750

 

Unihow