Näin UniHow toimii

1. Lähetä kysely

UniHow’n kautta lähetetään kysely vastattavaksi esimerkiksi opiskelijaryhmälle tai kurssille osallistuville opiskelijoille.
UniHow-järjestelmän tuotteissa käytetyt tutkimusinstrumentit ovat pääasiassa Likert-vastausasteikollisia kyselylomakkeita: kysymyksiin vastataan symmetrisellä, viisiportaisella asteikolla, jossa toisessa ääripäässä on vastaus ”täysin eri mieltä” ja toisessa ”täysin samaa mieltä”. Mukana saattaa olla myös muita, erilaisia yksittäisiä kysymyksiä ja väittämiä. Kysymyksien ja väittämien muodostaminen, vastausten tulkinta sekä vastaajalle järjestelmän kautta tuotettava palaute pohjautuvat opiskelua ja opetusta kuvaaviin teoreettisiin ulottuvuuksiin, jotka perustuvat yliopistopedagogiseen tutkimukseen.

2. UniHow tuottaa valmiin datan

UniHow-tuotteet analysoivat kyselyillä kerätyn datan automaattisesti ja muodostavat niistä helposti luettavia, koko kyselyyn osallistunutta ryhmää koskevia raportteja. Näitä aineistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä. UniHow on kytkettävissä opintohallinnon järjestelmiin, jolloin raportteihin voidaan sisällyttää myös muita opintomenestystä kuvaavia indikaattoreita. Kaikki data voidaan ohjata edelleen muihin tilasto-ohjelmistoihin tutkimuksen tekoa varten.

3. UniHow toimittaa palautteet

UniHow lähettää vastaajalle automatisoidun vastapalautteen. Palaute on oppimisen asiantuntijoiden kirjoittama ja perustuu yliopistopedagogiikan tutkimukseen. Palautteessa keskitytään esimerkiksi vastaajan opiskeluun tai opetusprosessiin liittyviin haasteisiin, ja annetaan neuvoja näiden prosessien tarkasteluun.